Misja Konsorcjum

Misją Konsorcjum Lubelski Dom Efektywny Energetycznie jest popularyzacja oraz wdrażanie najnowocześniejszego i innowacyjnego budownictwa zrównoważonego. Misją LDEE, jest także wspieranie wszelkich działań oświatowych i edukacyjnych zmierzających do zwiększenia poziomu świadomości społecznej o wyższości budownictwa zrównoważonego. Misja LDEE jest zgodna z przyszłymi wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Krajowy Ustawodawca wprowadził już te zmiany i określił co uznał jako budynek o „niemal zerowym zużyciu energii”.

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013 poz. 926