O Konsorcjum

Konsorcjum Lubelski Dom Efektywny Energetycznie powstało 11 lutego 2015 w wyniku nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowo- badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, szkół wyższych i jednostek samorządu terytorialnego- Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.
Skład Konsorcjum LDEE liczy 10 podmiotów, których celem jest skuteczne rozwijanie i upowszechnianie kluczowego produktu Klastra: Ekologicznego domu energooszczędnego.
Sposób funkcjonowania i prowadzenia działań Konsorcjum, opiera się na opracowany i zatwierdzonym przez Członków Kodeksie Etyki Konsorcjum, określającym misję i wartości nadrzędne.
Przystępujący do Konsorcjum uznali, że głównym filarem jego działalności i dobrem najwyższym, podlegającym szczególnej ochronie jest technologia produkcji i budowy domów spełniających standardy NF 15, będącej własnością Lidera Konsorcjum.
Na okoliczność zachowania dobra nadrzędnego oraz z racji chęci prowadzenia uczciwej działalności, zasady współpracy oraz wszelkie sposoby działania w ramach produkcji, wznoszenia i sprzedaży domów, będą kodyfikowane jako procedury postępowania, instrukcje i Kodeks Etyki.